Grant Thornton Advisory - půl milionu za nic ...

Na Kontrolním výboru začátkem října 2015  Mgr. Urban - ředitel a.s. prezentoval smluvní vztahy v rámci realizací Škol v přírodě a při té příležitosti na níže prezentovaném slide zůstalo i logo společnosti Grant Thornton Advisory s.r.o.(GTA):

P10M_ HH_Program ŠVP_v2_BU_comments.pptx (203 kB)

Požádala o smlouvu se společností GTA a příslušnou fakturu na 457 600 Kč bez DPH za zpracování analýzy. Záměr vejít se s touto hodnotou pod 500 tis Kč je samozřejmě zcela záměrný. Podstatou smlouvy jsou tři oblasti:

1.   Zpracování analýzy současného stavu společnosti z hlediska současného ekonomického, personálního a odborného potenciálu pro zvýšení výkonnosti
2.   Provedení identifikace a specifikace konkrétních opatření pro zvýšení výkonnosti společnosti
3.   Realizace vybraných opatření pro zvýšení výkonnosti společnosti

 

Analýza tak překvapivě neobsahuje například aktuální organizační strukturu holdingu, ani návrh její optimální podoby. Co je však klíčové - nenaleznete zde ani náznak ekonomické rozvahy společnosti, výhled rentability jednotlivých "business lines", ani doporučení rozvojových aktivit s jejich příslušným ekonomickým dopadem. Analýza rovněž něřeší fakturační nedůslednost vztahu se společností Gastro servis Zemánek a návrh řešení neurazených položek v řádu několika miliónů korun, na který jsem ve své prezentaci již v září 2015 upozornila. 

Tato smlouva byla podepsána na konci srpna, následně 21.9.2015 prezentoval pan ředitel Urban první část této práce a to jako "svou analýzu" na Zastupitelstvu. Dotazovala jsem zaslání výstupů, ale odpověď pana ředitele Urbana zněla: "Co se týče výstupů, obávám se, že nejsou veřejné: 1)  Některé z nich obsahují osobní údaje zaměstnanců, 2) Obsahuji důvěrné informace společnosti a s ohledem na možnost jejich neoprávněného šíření by mohly  být způsobilé způsobit  škodu společnosti. Nabízím Vám možnost si je prostudovat (vč. předávacího protokolu) u nás v zasedačce či ve studovně zastupitelů."

Domnívám se, že tato tzv. analýza by byla přínosná i pro ostatní členy Zastupitelstava a proto jsem se rozhodla dát návrh na zařazení nového bodu na jednání ZMČ dne 14.1.2016.
Rada MČ se rozhodla bod na navržený program jednání zastupitelstva nezařadit, protože na námi navržený bod neměl u radních podporu. Bohužel toto je v rozporu se zákonem 131/2000 Sb. o hl. městě Praze. Stanovisko odboru kontroly Ministerstva vnitra doslova říká, že návrhy podané členy zastupitelstva na základě § 51 odst. 3 musejí být zařazeny do návrhu programu jednání zastupitelstva, pokud tak není učiněno, dochází k porušení zákona. Tvůrcem programu jednání zastupitelstva totiž nemůže být ani rada ani starosta. Zastupitelstvo hl. města Prahy jakožto kolektivní orgán rozhoduje o svém programu jednání hlasováním.

Obsah analýzy se mi přesto podařilo získat a pookud jej pan Urban nedodá v elektonické podobě, jak požaduji, pak plný text dám k dispozici na těchto stránkách.

Kompletní analýzu mám k dispozici pouze v poněkud nekomfortní podobě (viz. následující fotografie). Pan ředitel společnosti zastává totiž názor, ža jméno úředníka, jeho pracovní pozice a náplň práce jsou údaje, podléhající zákonu 101 o ochranně osobních údajů a z tohoto důvodu jsou materiály nepřístupné. Dále obsahují "citlivé" ekonomické údaje, jako je splatnost faktor, nebo strategický záměr vypsat výběrové řízení ... No comment...

Tato, co do objemu vynaložených finančních prostředků, relativně okrajová kauza, poukazuje na styl současného vedení akciových společností Prahy 10. Je pochopitelné, že pro laika je prezentace plná grafů, tabulek a pseudo odborně znějících termínů, skutečně fascinující. Pokrytí vcelku triviální problematiky neadekvátní terminologií dodává punc odbornosti a kvalifikace. Z tohoto důvodu jsem řediteli holdingu, MGR. Bohdanu Urbanovi opakovaně písemně položila jednoduchou otázku: "Čím je pro Vás analýza přínosná a který konkrétní výstup nebo doporučení přesahuje Vaše profesní zkušenosti a pracovní náplň plynoucí z pozice ředitele a.s."

Odpověďi jsem se samozřejmě nedočkala ze dvou důvodů. V případě, že by pan ředitel některý z obecných závěrů a doporučení označil jako přínosný, pak se identifikuje jako nekompetentní ve své funkci. V opačném případě pak musí přiznat, že svým rozhodnutím doslova "vyhodil" půl miliónu korun za cca 160 stran obecných pouček a triviálních informací...

Podrobná dokumentace