Kauzy MČ P10

Na této stránce (a v levém sloupci) chci ve stručnosti představit oblasti, na kterých pracuji. Bohužel nemohu zveřejnit veškeré podklady z důvodu stálého řešení některých kauz.
Další informace a kauzy budu samozřejmě postupně přidávat.

 

  • ICT služby pro Prahu 10

Senátorka a uvolněná členka Rady MČ Praha 10 Mgr. Ivana Cabrnochová je přímo zodpovědná za přípravu, výběr a strategii v oblasti ICT služeb, které tvoří páteřní strukturu fungování celého úřadu Prahy 10. Svou neschopností se jí za celý rok od voleb nepodařilo najít, zpracovat a předložit návrh řešení, který by byl pro naši městskou část vhodný a zejména výhodný. Jí doposud předložené návrhy řešení NEPODPOŘILA ANI SOUČASNÁ KOALICE a za jejich přijetí tak hlasovali pouze zastupitelé za KSČM (2) a za stranu Zelených (2).
 

Od června 2015 upozorňuji na problematiku výběrového řízení dodavatele ICT služeb a dále na odůvodnění prodloužení stávající smlouvy (jako Výběrové řízení - "Jednání bez uveřejnění", tzv. JŘBÚ) s odkazem na Zákon o veřejných zakázkách 131/2006 Sb. § 23, odst. 4, písm. b) " veřejnou zakázku je nezbytné zadat v krajně naléhavém případě, který zadavatel svým jednáním nezpůsobil a ani jej nemohl předvídat, a z časových důvodů není možné zadat veřejnou zakázku v jiném druhu zadávacího řízení" . Samozřejmě, že toto odůvodnění je zcela absurdní, protože vedení MČ zná smouvu s dodavatelem včetně jejich termínů ukončení této smlouvy. Pro doplnění dokládám korespondenci včetně odpovědí na mé dotazy:


Nejlepší citací z komunikace s radní Cabrnochovou, kdy se na mne snaží svalit svůj výsledek práce: "Vaši žádost považuji za projev čirého alibismu, kterým se zpětně snažíte odůvodnit Vaše počínání v průběhu schvalování zásadních rozhodnutí ve věci zjištění ICT služeb pro MČ Praha 10 po skončení účinnosti rámcové smlouvy s O2 Czech Republic a.s., resp. po 1.1.2016. Výsledkem mimo jiné i Vašeho nekonstruktivního přístupu je situace, kdy dne 21. 10. 2015 ZMČ Praha 10 nepřijalo vůbec žádné rozhodnutí".
 

  • Čerpání EU dotací pro Prahu 10

Praha 10 v předchozím volebním období byla velice aktivním příjemcem EU dotací. V rámci úřadu byl dokonce realizován projekt "Zavedení centrální administrace projektů", v jehož rámci se za značných nákladů odborně proškolil tým odborníků, kteří jsou připraveni fundovaně zpracovat a realizovat  další projekty z jakékoliv vypsané výzvy. Zcela překvapivě však v současném projektovém období 2014 - 2020 naše MČ o čerpání projektů výrazně neuvažuje. Došlo tak nejen k nehospodárnému čerpání v minulém období, ale současně je utlumeno čerpání dalších prostředků určených pro rozvoj našeho regionu.

Toto téma je pro mě poněkud osobnější, neboť kontrolou a čerpáním prostředků EU se profesně zabývám na Ministerstvu vnitra ČR.

326579283_0_Odpoved_Bc._Komrskova.pdf

326579283_1_Priloha_c._1_Prehled_cerpani_za_programove_obdobi_2007_-_2013.pdf

326579283_2_Priloha_c_2_-_Zaverecna_hodnoceni_projektu.pdf