HORSKÝ HOTEL Prahy 10

Zájemcům o problematiku Horského hotelu a velmi spletitých smluvních vztahů, které jsou s jeho provozem spojeny, odkazuji převevším na svou prezentaci,  jak byla přednesena na Zastupitelstvu MČ Praha 10 ze dne 21.9.2015 HORSKÝ HOTEL_prezentace.pdf (1,8 MB), komentovanou verzi můžete shlédnout na: https://praha10.cz/volene-organy/zastupitelstvo-mc/videozaznamy-jednani.aspx. (jedná se o 5. ZMČ Praha 10 ze dne 21.9.2015, bod č. 31 "Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s., včetně dceřinných společností").

Horský hotel a sousední chatu Sport v Jánských lázních zakoupila Praha 10 v roce 2008 bez výběrového řízení za částku 48,7 miliónu korun a přestože do jeho rekonstrukcí nalila další desítky miliónů, tak stále zdaleka nedosahuje standardů, běžných v 21. století. Hotel je v majetku akciové společnosti Praha 10 - Rekreace, a.s., kterou stoprocentně vlastní městská část Praha 10 (prostřednictvím spol. Praha 10 - Majetková, a.s. - mateřská společnost celého holdingu). Provozovatelem hotelu je společnost Gastro servis Zemánek s.r.o. S provozem Horského hotelu Prahy 10 souvisí mnoho smluv a zejména dodatků uzavřených v letech 2009 až 2014 právě mezi společností Gastro servis Zemánek s.r.o., městskou částí Praha 10, její akciovou společností Praha 10 - Rekreace, a.s. a základními školami v této městské části.

Právě do tohoto hotelu proto posílají již několik let povinně základní školy městské části Praha 10 své žáky. Rodiče zaplatí za týden pobytu svého dítěte velmi přijatelných osm set, až tisíc korun. Ve skutečnosti však městská část uhradí za každý den pobytu a za každého žáka 450 Kč, přičemž 350 Kč z této částky zašle společnosti Gastro servis Zemánek s.r.o. Rozdíl těchto částek je zisk městské akciové společnost.

Horský hotel, jak již bylo řečeno, aktuálně provozuje společnost Gastro servis Zemánek s.r.o. Tato společnost vyhrála výběrové řízení (jehož byla jediným účastníkem) na provozování Horského hotelu s nabídkovou cenou těsně pod limitní hodnotou zakázky. Toto výběrové řízení vyhrála za obdobných podmínek po roce znovu a následně byla smlouva již bez výběrového řízení prodloužena do roku 2019.

Praha 10 tak má k dispozici Horský hotel na Černé hoře nad Jánskými Lázněmi, v srdci chráněné krajinné oblasti. Kapacita 111 lůžek plně pokryje potřeby škol v přírodě a lyžařských kurzů, v létě pak hotel využívají ke své rekreaci senioři této městské části...

 

Program, na jehož základě je žákům ZŠ z maximální míry hrazen pobyt, je nejen v Praze ojediněný a jsem jednoznačně pro jeho zachování.

Kladu si však následující otázky:

  • Proč je pobyt v Horském hotelu, který patří Praze 10 minimálně stejně nákladný, spíše však výrazně dražší, než v obdobných hotelových zařízeních srovnatelných parametrů vybavení i lokace?
  • Proč Praha 10 platí ve vlastním hotelu jeho provozovateli na základě smlouvy storno poplatky 200 Kč za den a neobsazené lůžko? 
  • Proč jsou dosavadní a zdaleka ne konečné náklady na pořízení a rekonstrukci několikanásobně vyšší, než aktuální prodejní cena srovnatelných hotelů po úplné rekonstrukci, včetně vybavení?
  • Proč nikdo z představenstva a dozorčí rady Praha 10 - Rekreace dosud neřešil ekonomickou situaci Horského hotelu?
  • Proč se nikdo z Praha 10 - Rekreace nezabýval tím, že hotel, kam jezdí děti ze všech základních škol Prahy 10 nesplňuje bezpečnostní pořadavky a jejich kontrola  adoplnění se začala řešit až po mém vysztoupení?
  • Z jakého důvodu a kým byla stanovena částka za pronájem sousední chaty Sport za částku 10 000 Kč měsíčně? Vzhledem k investované částce do pořízení a rekonstrukce této chaty Sport se tak investice MČ bez úroků vrátí za 150 let!
  • Proč se v letních měsících Horský hotel nabídne k rekreaci pouze cca 60 seniorům naší městské části, kteří jsou navíc potupně losováni?

Primární pro žáky ZŠ je samozřejmě zachování programu podpory škol v přírodě a lyžařských kurzů i nadále. Otázkou je však, zda se (jako doposud) musí realizovat výhradně v Horském hotelu Jánské Lázně. Z tohoto úhlu pohledu je několik řešení ekonomické optimalizace provozu Hotelu i zachování uvedené podpory pobytových programů žáků ZŠ:

1. Prodej Horského hotelu - zde lze očekávat prodejní cenu vycházející z nákupní hodnoty (hotel byl pořízen v době tzv. ekonomické krize a tudíž jeho aktuální prodejní hodnota je logicky výrazně vyšší) a ze součtu dosud provedených rekonstrukcí, které hodnotu nemovitosti výrazně zhodnotily.

2. Ponechání v majetku MČ a dokončení navržených rekonstrukcí. Místo správcovské firmy a jejího zisku je samozřejmě ekonomictější zaměstnání vlastního personálu a soustředění provozu na generování zisku během měsíců, kdy není využíván pro potřeby MČ.

3. Zachování současného stavu, přesoutěžení správcovských smluv o provozování zařízení a jeho plné využití i po dobu prázdninových období výhradně pro potřeby seniorů MČ Praha 10 za obdobných podmínek, jako jsou platné pro žáky ZŠ.

... Domnívala jsem se, že k tématu Horského hotelu, které jsem otevřela 21. září minulého roku, se již nebudu vyjadřovat. Nedávno jsem však narazila na téma, které nebylo dosud komunikováno. V objektu Horského hotelu jsou provozovány komerční aktivity, které nejsou podloženy žádnou smlouvou. Ředitel holdingu, pan Bohdan Urban,  mi tyto skutečnosti nedokázal vysvětlit a jeho poměrně primitivní reakcí na mou žádost o podklady bylo vyjádření ze dne 24.3.2016, ve kterém mi odmítl další součinnost v poskytování jakýchkoliv dalších informací. Následně obdržel Mgr. Urban, předseda představenstva ing. Slavík a místostarosta ing. Novák mou odpověď, která snad jeho mizivou právní erudici uvede v kontext s platnou legislativou.

Zůstává tak nezodpovězenou otázkou, kde končí zisk z těchto komerčních činností. Mou prezentaci k tomuto tématu, kterou jsem zveřejnila na Zastupitelstvu MČ Prahy 10 dne 30.3.2016, naleznete rovněž v sekci Podrobná dokumentace.

 

Články, které se vztahují k tématu Horského hotelu naleznete zde

Podrobná dokumentace