Agenda 21 – Praha 10 věčný začátečník

Co je vlastně Agenda 21? Stručně řečeno, jedná se o dokument OSN, který rozpracovává principy udržitelného rozvoje v globálním měřítku. Agenda 21 obsahuje celkem 40 kapitol rozdělených do čtyř částí:

  • sociální a ekonomické aspekty,
  • ochrana zdrojů a hospodaření s nimi,
  • posilování úlohy velkých skupin,
  • finanční zdroje a mechanizmy

Pro lepší představu obsahu výše uvedených oblastí Agendy 21 uvádím několik konkrétních příkladů: obnova památek, oživování a zachovávání tradičních zvyklostí a řemesel, udržitelná turistika, územní plánování založené na integrovaném přístupu a vhodná výstavba, péče o starší občany, programy pro školy zaměřené na otázky udržitelného rozvoje, programy konzultací, které by měly vést k vytvoření strategického plánu rozvoje místa, projekty, které se zabývají konkrétní problematikou např. dopravou, kulturní a společenské akce, akce pro veřejnost (slavnosti, jarmarky, poutě), podpora vhodného podnikání, ekologické vytápění, nákupy respektující udržitelnost spotřeby, atd.

Jaká je role radnice v místní Agendě 21?

Místní úřady/správy obcí mají rozhodující roli v udržitelném rozvoji, protože zastupují místní společenství a mají pracovat v jeho zájmu. Rovněž mají právní nástroje k regulaci činností ve svěřeném území a mohou podněcovat a příznivě ovlivňovat širší spolupráci mezi různými organizacemi. Také mají přímé vlivy jako spotřebitelé či zaměstnavatelé. Samosprávy, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel, se sdružují v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. Lze říci, že tzv. Zdravá města se promyšleně snaží utvářet místa v Česku jako kvalitní, zdravé, příjemné a zejména udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli.

Jak je na tom Agenda 21 v Praze 10?

S ohledem na výše uvedené principy lze konstatovat, že Praha 10, i přes opakované proklamace (vč. volebních prohlášení), je v aktivitách náležejících do Agendy 21 stále před svým začátkem. Těžko říci, v čem je příčina potíží realizace Agendy 21, nicméně lze usuzovat reálně i na nevzdělanost kompetentních osob. Pokud si pozorný čtenář přečte výše uvedenou charakteristiku či nahlédne pro bližší informace pod tento link  a následně si poslechne promluvu neuvolněné radní Cabrnochové ZDE, jenž je Agenda 21 v současném volebním období do gesce svěřena , rychle se dovtípí, že paní Cabrnochová neví, co Agenda 21 znamená. Vydávat Agendu 21 za „setkávání s občany“ k úpravě veřejného prostoru je ošklivý omyl.

Není tedy divu, že od roku 2014, byly učiněny v rámci Agendy 21 pouze dva, popř. tři formální kroky pro zařazení Prahy 10 do kategorie „Zájemce“ a to:

  1. vyplnění registračního formuláře do Databáze MA21,
  2. stanovena kontaktní osoby,
  3. potvrzení stálého zájmu o evidenci v Databázi MA21 (zdroj).

V červnu letošního roku však přeci jen došlo ke změně. V radě městské části byl schválen vznik Komise pro zdravou Prahu 10 a Místní agendu 21, jíž paní Cabrnochová předsedá. A skutečně, „již“ v listopadu bylo známo personální složení této osmnáctičlenné komise. Nutno podotknout, že radní Cabrnochová měla tuto problematiku v dikci již od roku 2014, kdy se po podzimních volbách stala uvolněnou radní. 

Pokud bude chtít Praha 10 postoupit ještě v tomto roce z pozice „Zájemce“ do pozice „Člena“, musí odevzdat patřičné podklady do 30. 11. 2016. Bude zajímavé sledovat, zda tento termín komise stihne dodržet. Pevně věřím, že to nebude problém. Odůvodněně se dá ale předpokládat, že „Členem“ se Praha 10 stane až příští rok. O to slavnostněji  bude toto jistě  občanům prezentováno jako zlomový okamžik. Zápisy z jednání komise musí být dle pravidel Agendy zveřejněny i na webu dané obce. Se zveřejňováním zápisů má obecně Praha 10 zatím potíže, proto s o to větším zájmem budeme sledovat, zda nová komise pro Zdravou Prahu 10 uzdraví i tento dosavadní problém  tajnůstářství. Zcela logické pak je, že tato komise má být přístupné veřejnosti, ale o takto smělé skutečnosti lze v podmínkách Prahy 10 zatím jen spekulovat.

Další zajímavou otázkou je, zda a pokud ano jakou odměnu za své předsednictví uvedené komisi radní Cabrnochová pobírá. Tiskový mluvčí Prahy 10 opakovaně prohlásil, že paní Cabrnochová uvedenou pozici zastává bez nároku na jakoukoliv odměnu, jinak řečeno zcela zdarma. To ji budiž jistě ke cti. Nebo je to jinak a tiskový mluvčí se opět zamotal do vlastní "pravdy"?

Michal Kočí a kol.