JAKÉ JSOU ODMĚNY ZÁSTUPCŮ NA PRAZE 10?

Jaké jsou odměny zastupitelů na Praze 10?

Často se setkávám ve svém okolí s dotazy na výši konkrétní odměny u rozličných pozic ve vedení naší radnice. Z tohoto důvodu jsem pro Vás připravila stručný přehled, který může přiblížit skutečnou výši odměn jednotlivých zastupitelů.

Praha 10 je jedním z největších územních celků v ČR a i její rozpočet odpovídá jejímu významu. Odměny některých členů zastupitelstva proto mohou převyšovat průměrnou mzdu. Přesto uvedené částky vycházejí z Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. a nejsou na libovůli vedení radnice. Podrobné informace a rozložení částek naleznete na:  https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonStruct.jsp?idBiblio=55110&recShow=10&unpackedPath=0&fulltext=614~2F2006&rpp=15#parCnt.

Všímejte si i toho, kdo je v zastupitelstvu uvolněn a kdo ne a jaké pozice přesně zastává. Věřím, že jste s výkonem svých zastupitelů spokojeni a pokud ne, tak se jich prostě na jimi vykonávanou práci dotazujte.

Ráda bych zdůraznila, že uvolněný zastupitel znamená uvolněn z pracovního poměru a velmi obecně řečeno, je zaměstnancem dané obce/městské části, za kterou byl zvolen. Za tuto práci dostává odměnu dle již výše uvedeného Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Zároveň však není nucen ukončit své dosavadní zaměstnání, nebo živnost. Pouze zájmy obce musí nadřadit svým privátním aktivitám.

*Uvolněné pozice – Praha 10

Celková měsíční odměna před zdaněním

starosta

73 920 Kč

místostarosta

65 370 Kč

člen rady

57 380 Kč

předseda výboru

50 950 Kč

Pro Váš lepší přehled: informaci o rozložení členů Zastupitelstva Prahy 10 naleznete zde: https://www.zaostrenona10.cz/27-11-2014-1-zmc-ustavujici-zastupitelstvo-tak-jsme-si-to-tu-zase-pekne-rozdelili/. Jedná se o stav od 27. 11 2014 do 12. 1. 2016, kdy došlo k rezignaci starostky a několika radních za hnutí ANO. Ostatní radní a předsedové výborů zůstávají ve svých funkcích.

Neuvolněný zastupitel vykonává činnost pro obec (jednání Zastupitelstva, výbory, komise, přípravy…a další) prakticky za symbolickou odměnu, kterou také řeší zmíněné Nařízení vlády  [i]. Přípravy probíhají prakticky pouze ve svém volném čase.

*Neuvolněné pozice – Praha 10

Celková měsíční odměna před zdaněním

zastupitel

1 897 Kč

člen výboru Zastupitelstva nebo komise Rady m.č.

3 869 Kč

předseda výboru nebo komise Rady m.č.

4 189 Kč

člen rady

5 575 Kč

 

Uvedené částky se nesčítají. Konkrétní příklad – jako neuvolněná zastupitelka a členka Návrhového výboru a Grantové komise pobírám měsíční odměnu ve výši 3 869 Kč měsíčně před zdaněním (cca 3 000 Kč „čistého“).

ALE TAKHLE JEDNODUCHÉ TO  ÚPLNĚ NENÍ!

Zavádějící je označení pozice neuvolněný místostarosta. Ta se jeví, že je podle terminologie neuvolněná a pobírá tak odměnu v řádu jednotek tisíc hrubého měsíčně jako ostatní neuvolnění zastupitelé. Ve skutečnosti je tabulková odměna před zdaněním následující:

*Neuvolněný místostarosta

52 186 Kč

Věřím, že Vám tento článek trochu osvětlil problematiku odměňování volených zástupců a pomohl Vám s orientací v pozicích a funkcích vedení městské části.

Z ostatních městských částí bych ráda uvedla ještě dva zajímavé příklady.

Jedním je m.č. Praha-Libuš, kde jsou všichni členové rady v pozici neuvolněných místostarostů. Při pěti členné Radě m.č. má tak tato městská část neuvolněného starostu a 4 neuvolněné místostarosty. Usnesením č. 10 z roku 2014 si odměny těchto neuvolněných pozic snížili o 50 % z maximální výše stanovené aktuálním Nařízením vlády. Což osobně považuji za lehce morální, i když by stačilo být neuvolněný radní a transperentnosti by bylo učiněno za dost.

Druhým příkladem, který bych ráda zmínila, je m. č. Praha 7, na jejíchž stránkách jsou přesně vypsány veškeré placené funkce a příslušné částky: https://www.praha7.cz/O-Praze-7/Predstavitele-mestske-casti/Rada - takto by to mělo být transparentně zveřejněno nejen ve všech městských částech, ale i v městských společnostech a dalších organizacích financovaných státem.

O novém složení koalice na Praze 10 se stále ještě jedná a bude pravděpodobně oznámeno na nejbližší schůzi Zastupitelstva. Bude zajímavé sledovat, kolik a jaké funkce jednotlivým členům koalice připadnou a nakolik se sníží, nebo naopak zvýší současné náklady v této oblasti. O vývoji Vás budu ráda informovat.

*výpočet se opírá o podklady od tajemníka ÚMČ Praha 10 a Nařízení vlády č. 7/2003 Sb., odměny jsou zpracovány dle podkladů m.č. Praha 10 poskytnuté tajemníkem úřadu

Možné drobné odchylky od zmíněných částek nevylučuji.


[i] Zároveň neuvolnění zastupitelé mají nárok na náhradu ušlé mzdy za účast na jednáních zastupitelstva, výborů, komisí atd., ne však na náhradu za jejich přípravu na ně. V případě, že neuvolněný zastupitel je zaměstnanec, výši náhrady si nárokuje jeho zaměstnavatel, který je pro výkon jejich funkce musí uvolnit. V případě, že je zastupitel OSVČ, výši jeho náhrady určuje Zastupitelstvo odsouhlasením hodinové sazby pro každý kalendářní rok.