Dočká se Kolbenova vila splnění slibu?

Kolbenova vila se nachází na adrese Hradešínská 1. Vila patřila významnému průmyslníku Emilu Kolbenovi. Jedná se bezpochyby o významnou osobnost českých, potažmo pražských dějin.

Dne 25. 6. 2014 vydala radnice Prahy 10 tiskovou zprávu o odhalení desky umístěné na uvedené vile na paměť Emila Kolbena (foto). Pamětní desku odhalil tehdejší starosta Prahy 10 Bohumil Zoufalík. Ten při odhalení deklaroval, že vila bude „určitě“ zpřístupněna veřejnosti. Zajímalo nás, co se ve věci Kolbenovy vily za tento čas událo. Konkrétně nás napadly následující otázky:

  1. Jaké kroky byly od získání vily do vlastnictví MČ Praha 10 v roce 2014 učiněny pro její zpřístupnění v souladu s tiskovou zprávou ze dne 25. 6. 2014? Jaké je současné využití prostor vily?
  2. Jaký je aktuální technický stav vily?
  3. Kdo od roku 2014 byli a jsou současní nájemci prostor vily – prosím o doložení příslušných smluv.
  4. Jaké byly a jsou náklady na údržbu vily (vč. přilehlého pozemku) od jejího získání do vlastnictví MČ Praha 10 v roce 2014 do současnosti, resp. do 31. 10. 2016? (Prosím o uvedení po měsících).
  5. Kdy bude Kolbenova vila veřejnosti zpřístupněna a za jakým účelem (výstavy, koncerty, přednášky…)?
  6. Jaký subjekt bude zajišťovat využití vily?

K získání odpovědí jsme využili zákon 106/1999 Sb.

Ze získaného vyjádření radnice vyplývá, že:

Ad 1.

K naplnění slov pana Zoufalíka o zpřístupnění, natož pak využití vily veřejností povede ještě dlouhá cesta. Za dva roky se totiž v tomto směru neudělalo de facto nic. V odpovědi stojí: „…o dalším využití Kolbenovy vily se bude teprve jednat, ….“, resp. „… ke dni podání Vaší žádosti orgány městské části Praha 10 o změně užívání předmětného domu nerozhodly“.

Uvědomíme-li si k výše uvedenému, že v červnu roku 2014 bylo krátce před komunálními volbami, jeví se odhalení pamětní desky E. Kolbenovi coby prostý účelový akt bez hlubšího zájmu o zkultivování, resp. zpřístupnění prostor významné osobnosti. Prostor, které by mohl obsahovat stálou expozici o E. Kolbenovi a sloužit příp. jako vzdělávací, kulturní či společenské místo.

Ad 2.

Odpověď na otázku na aktuální technický stav vily je téměř šalamounská: „Technický stav domu je (…) odpovídající stáří a užívání“. Nicméně je potěšující, že „Není evidován žádný havarijní stav ani jiné podněty“.

Ad 3.

Vila je nájemníky využívána částečně. Je potěšující, že dílem slouží i neziskovým účelům, tj. pro podporu osob s autismem. Za zmínku stojí, že správní společností vily byla svého času firma PROMINECON z portfolia Tomáše Hrdličky.

Ad 4.

Zdá se, že můžeme děkovat stavitelům za to, že postavili dobré dílo, jelikož výše investic do vily (a přilehlého pozemku) od listopadu 2014 do října 2016 činí 139,866,79 Kč. Průměrná částka 6 tis. Kč měsíčně signalizuje, že se jedná o ryze udržovací investice. A nelze se na jednu stranu divit, když chybí investice, jak s budovou v budoucnu naložit. Vila tedy stojí, ovšem čas na ní stále pracuje.

Ad 5 a 6 aneb shrnutí.

Vzhledem k výše uvedenému je zřejmé, že otázky 5 a 6 jsou v současné chvíli irelevantní. Zdá se, že Kolbenova vila byla využita coby lákavý objekt ve volební kampani pana Zoufalíka, resp. k přiživení se na slavném jméně továrníka.

Za dva roky nebyly učiněny žádné reálné kroky, které by vedly k využívání vily veřejností. O vilu je pečováno s minimálními náklady. Ve volebním prohlášení rady z roku 2014 Kolbenova vila figurovala v rámci záměru vypracování koncepce využití kulturních památek MČ a úsilí radnice o její rekonstrukci „při respektování kulturního a historického významu pro Prahu 10“. V tomto prohlášení se hovoří o zpřístupnění veřejnosti. Nicméně ve volebním prohlášení současné rady Kolbenova vila již nefiguruje. Není snad však třeba zoufat, jelikož radnice si již nechala zpracovat koncepci kultury , tedy první vodítko ke změně truchlivého stavu by mělo již existovat.      Bývalý pan starosta Mgr. Zoufalík (aktuálně Nezávislí) v současné koalici působí v Komisi majetkové a nebytových prostor, stejně jako pan Ing. Narovec (TOP09).

Doufejme, že ten první má zájem dotáhnout svůj dva roky starý slib k činům a že ten druhý jmenovaný mu s tím pomůže.                                                                                                                                                                                              

Michal Kočí, Jana Komrsková