Peníze z Evropské unie na Praze 10 prostě nechceme

V předchozím programovém období, tj. do roku 2014 byla městská část Praha 10 v čerpání evropských finančních prostředků velmi aktivní a úspěšná a získala v rámci dotací z EU přes 322 milionů Kč pro 25 realizovaných projektů (více ZDE)

V novém programovém období 2014 – 2020 nebyla z evropských fondů do dnešního dne radnicí Prahy 10 vyčerpána ani pověstná koruna.

Oslovila jsem proto na prosincovém zastupitelstvu za fondy EU kompetentní radní paní Cabrnochovou (SZ), která mi odpověděla dopisem  obsahujícím výčet rizik a výmluv bránících jí v  čerpání evropských finančních prostředků.  Současný stav (citace): „MČ Praha 10 se v oblasti čerpání dotací z EU pohybuje ve značně nepříznivém prostředí, které je navíc spojeno s nebývale velkou administrativní zátěží. Nelze se tedy divit, že aktivita MČ Praha 10 v této oblasti je v současné době oproti minulosti utlumena“.  Zcela chybí aktivní přístup k čerpání evropských dotací. Dopis paní radní tak vlastně říká (není to citace): „NE, NE, NE. Nebudeme čerpat.“ Dokonce i já jsem byla označena jako viník, protože se moc ptám a není pak klid na práci.

Zde jsou některé "překážky" a výmluvy současné koalice, proč se EU fondy čerpat nebudou:

  1. Velká administrativní zátěž, dehonestace, mzdové komplikace pro úředníky

Administrativní zátěž je patrně překážka největší, jelikož se v cca dvou stránkovém vyjádření vyskytuje hned třikrát.  Způsobena je tím, že je třeba o finance požádat a předložené projekty následně realizovat.  Nepříjemností, a další možnou komplikací, je kontrola, která na čerpání veřejných prostředků ze zákona musí být. S tím je prý spojena i následná dehonestace úředníků: „V případě úspěchu se tento nahlíží jako samozřejmost, avšak v případě dílčího neúspěchu se zaměstnanci Úřadu mohou dočkat pouze dehonestace jejich osoby“. Tato situace je naprosto vyloučena, protože sám úředník s evropskými financemi nemanipuluje.

Výčet rizik pokračuje: úředníci i zastupitelé, kteří mají EU fondy na starosti, musí odpovídat na dotazy občanů, kterých jsou prý desítky denně. To je prostá lež.

Asi nejúsměvnější kategorií je výmluva, že je nemožné úředníky zaplatit za jejich práci. Toto je hrubý omyl. I v novém evropském programovém období mohou být úředníci zařazeni do projektových týmů. Jejich pracovní úvazek se pouze poměrově rozdělí mezi práci pro úřad a pro projekt. Nakonec tuto praxi již radnice dříve aplikovala, tedy ji zná.

Další v této kategorií rizik je i fluktuace úředníků a také odchod na mateřskou/rodičovskou dovolenou. Zřejmě i koloběh života je překážkou a zejména překvapením.

  1. Změna znění výzev

To je skutečně překvapující problém, že nové programové období přineslo nové znění výzev! Už v roce 2015 byla na radnici uzavřena DPČ s následující náplní činnosti: „zpracování projektových záměrů pro projekty financované z EU fondů v rámci nového programového období, včetně aktivit s tímto spojených, konzultace s jednotlivými vedoucími odborů, vypracování doporučení z těchto konzultací, kooperace s MV ČR ohledně možných projektů, vytipování možných budoucí projektů financovaných z fondů EU v oblasti HR“.  Takže i tato situace je na úřadě již úspěšně vyřešena.

  1. Demokratický systém kontroly realizace projektů

Toto je skutečně zrádné úskalí, že (citace): „(…) kontrola nakládání s veřejnými prostředky, tj. i s prostředky EU, je v demokratickém systému nezbytná. Jsem však i toho názoru, že takovéto kontroly by neměly mít za následek vznik krajně nepřátelského prostředí a neměly by ve své podstatě jednotlivé subjekty od čerpání dotací z EU odrazovat (…)“. Těžko soudit, jakou spojitost vidí pisatelka mezi společenským demokratickým zřízením a kontrolou veřejných finančních prostředků. Každopádně se jedná o pochopitelnou podmínku, kterou mnoho měst a obcí akceptuje a od podávání projektových žádostí o podporu z EU je neodrazuje.

Také asi unikl i účel evropského projektu ukončeném na úřadě v roce 2014 tzv. „Projektové kanceláře“, proto jsem odpověď na můj přímý dotaz ohledně jejího současného využití, neobdržela. Mnoho uváděných údajných potíží zaměstnanci EU fondů by měli řešit, tj. kumulovat a vyhodnocovat data pro audity, pomoci efektivně rozhodovat o realizaci projektů, tedy snižovat onu administrativní zátěž a v neposlední řadě byl v rámci projektu vyškolen v projektových dovednostech tým 33 pracovníků.

Byl sestaven hezký výčet rizik, bez jejich řešení.  Naději budí vyjádření, že (citace) „Možnosti zapojování do jednotlivých výzev se průběžně, a v budoucnu tomu nebude jinak, sledují“, kterou však záhy udusí věta (citace) „V současné době neplánuje zapojení do některých z výzev (…). Tímto tedy zodpovídám na vaše dotazy ohledně toho, jak lze předpokládat vývoj v této oblasti pro zbytek programového období 2014 – 2020“. Zdá se, že paní Cabrnochová pojala svěřenou dikci evropských fondů opět svérázně a nehodlá po zbytek svého mandátu v této oblasti konat nic. Doufejme, že snad jen komunálních voleb roku 2018.

V současném programovém období je zatím podána pouze jedna žádost na projekt „Komplexní rekvalifikace s Desítkou - úspěšný restart kariéry“, která je v současné době před schválením a termín realizace je stanoven na jaro tohoto roku. Takže se jedná pouze o jediný projekt, který zatím MČ má zájem realizovat.

Pokládám si otázku, proč se skutečně nevyužívá tak jednoduchý nástroj rozvoje obce jako je čerpání evropských fondů. Uvedené „problémy“ se mi jeví jen jako výmluvy.

 

Jana Komrsková, Michal Kočí