PRACOVAT NA DPČ PRO ÚMČ? PROČ NE!

 Listina základních práv a svobod, která je součástí české Ústavy uvádí, že: “ Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky“.

Jelikož uvedené konstatování úzce souvisí s faktem hospodárného nakládání s finančními prostředky, jsem se již v únoru tohoto roku rozhodla zjistit, jak je s prostředky na odměňování za odvedenou práci nakládáno v podmínkách radnice Prahy 10. Teprve v uplynulých dnech jsem obdržela částečně vypovídající odpovědi, s nimiž Vás chci seznámit.

V zájmu objektivity a sledování vývoje vynakládání finančních prostředků jsem si vyžádala  ZDE souhrn uzavřených dohod o pracovní činnosti (DPČ) a dohod o provedení práce (DPP). Zaměřila jsem se na:

·         pracovní náplň dohod,

·         měsíční pracovní úvazek,

·         celkové měsíční náklady (hrubá mzda),

·   celkové roční náklady hrazené zaměstnavatelem (tzv. „superhrubá“ mzda), tj. včetně zaplacené pojištění za           zaměstnance   zaměstnavatelem.

 

Sledovaným obdobím bylo 1. 1. 2013 – 17. 2. 2016, čili k datu podání mé žádosti.

Zajímalo mě zejména:

·      -       zda nedochází k úhradě duplicitních činností, tj. zda za práci, kterou odvádí úředník, nedostává zaplaceno NAVÍC externista,

·      -       jaká je kvalita a využití v rámci dohod vzešlých výstupů (např. analýz, metodik, zápisů…),

·      -       zda výše odměn je vzhledem k povaze konkrétních činností adekvátní.

 

Věřila jsem ve spravedlivý přístup radnice, resp. pana tajemníka, který je k uzavírání pracovně-právních vztahů kompetentní. Tabulky s výčtem DPČ a DPP jsem od radnice Prahy 10 v řádném termínu (jako zpravidla v poslední možný termín) obdržela. Obecně lze konstatovat, že většina dohod byla uzavřena v Kanceláři tajemníka, následována odborem majetkoprávním a odborem hospodářské správy. Při podrobnějším rozboru povahy pracovních činností, na které dohody byly uzavřeny, jsem získala dojem, že některá fakta budu potřebovat více vysvětlit.

Například:

·         údržba referentských vozidel, spolupráce a dohled při zajišťování školení řidičů a referentů s oprávněním řídit auto úřadu, zajišťování technické způsobilosti osobních automobilů v majetku úřadu, zajišťování STK, vykrývání jízd za nepřítomné řidiče úřadu v případě potřeb i o víkendech, zajišťování a evidence oprav a servisů na vozidlech úřadu“ za 15.000 Kč měsíčně při ročním polovičním úvazku mě udivila.

Na ZCELA TOTOŽNOU činnost byla uzavřena další roční DPČ, avšak v částce již 25.000.

Stejně tak mě zaujala další roční DPČ tentokrát v částce 20.000 Kč:

·         příprava podkladů pro zpracovávané materiály v oblasti prevence kriminality, příprava podkladů v oblasti protidrogové prevence a v dalších oblastech svěřených sociálnímu odboru, administrativní práce související s agendou sociálního odboru

Další příklad, tentokrát měsíční DPČ na částku 20.000 Kč:

·         příprava podkladů pro zpracovávaný materiál protikorupční strategie MČ Praha 10, konzultační činnost v oblasti protikorupční strategie, jednání s vedoucími odborů, pořizování zápisů z těchto jednání, sběr dat k uvedené problematice

Ano, jedná se pouze o měsíční úvazek a „pouze“ na 20.000 Kč, avšak za vypracování 27 stran protikorupční analýzy ZDE  zaplatila radnice externí společnosti 308 550 Kč. Proč tedy další výdaje formou DPČ?

Nezajímala mě pouze povaha práce, ale i její výstupy. Uvedu poslední příklad tentokrát z odboru kultury. Jedná se o DPČ na 4 měsíce, na poloviční úvazek v částce 20.000 Kč.

·         „Koordinační činnosti v oblasti informování veřejnosti; metodické činnosti v oblasti informování veřejnosti; provádění analýz; poradenské činnosti v oblasti informování veřejnosti; administrativní práce“.

Pominu-li evidentní duplicitu s prací úředníků uvedeného odboru, zajímalo mě, o jaké analýzy se jednalo a jak byly v praxi úřadu využity.

Informace poskytnuté MČ bohužel nebyly kompletní a vyžadovaly další dotazy. Tentokrát již spolupráce ze strany úřadu nebyla tak hladká. Bylo mi odpovězeno, že mnou požadované informace buď neexistují či by jejich pořízení bylo příliš náročné ZDE  Vůči těmto úsměvným argumentům, hraničícím se správním deliktem, jsem se odvolala k Magistrátu hl. m. Prahy ZDE. Magistrát hl. m. Prahy oprávněnost mých dotazů potvrdil ZDE.

Odpověď na své dotazy jsem obdržela obligátně v poslední možný den, tj. 30. den. (Nicméně jsem ocenila, že se pan tajemník neuchýlil ke své oblíbené zbabělé taktice /odkaz/  Ale to je jiné téma, ke kterému se vrátím jindy).

Patrně Vás, stejně jako mě, zajímají odpovědi na následující otázku:

Jak úřad uzavírání DPČ, resp. DPP a odměňování externích pracovníků odůvodnil?

Přílohu s  vyjádřeními na veškeré mé dotazy v zájmu úspory místa a přehlednosti naleznete níže ke stažení pod samostatným linkem. Zde bych si dovolila uvést odpovědi na výše uvedené čtyři příklady se svým drobným zamyšlením ke každému.

Údržba referentských vozidel:

Odpověď ÚMČ:

 

Pokud mám správné informace, ÚMČ Praha 10 disponuje 10 vozidly ZDE. Oddělení autodopravy MČ P10 zaměstnává 12 osob, z toho 8 kmenových řidičů. Dále jsou na odboru hospodářské správy zaměstnány min. dvě osoby, které mají správu autoparku na starosti.

Navzdory tomuto personálnímu obsazení vznikla potřeba vytvořit další dvě pozice na DPČ, jejichž úhrnná odměna přesáhla 1,7 mil Kč.

Pro lepší představu o jedno vozidlo se stará v průměru 1,4 člověka.

Agenda prevence kriminality

Odpověď ÚMČ P10:

Jedná se o poměrně vágní odpověď, z které není zřejmé, jakých témat se mělo konzultační poradenství týkat a komu mělo být poskytováno. Navíc v popisu pracovní činnosti se o poradenství ani nehovoří. Z odpovědi rovněž nevyplývá, jaké aktivity byly realizovány.

Pokud je mi známo, oblasti prevence kriminality i protidrogové prevence celopražsky zastřešuje Magistrát hl. m. Prahy, který má pro dané oblasti své koordinátory, na které se jednotlivé radnice mohou obracet. Stejně tak lze pro prevenci kriminality i protidrogovou prevenci využít dotační programy. Ty ostatně vypisuje i sama radnice, což je jistě v pořádku, jelikož úřad by neměl suplovat neziskovou organizaci.

Protikorupční strategie

Odpověď ÚMČ P10:

Tato odpověď patří bezpochyby k nejveselejším. Představa, že data pro vznik strategie, za kterou ÚMČ Praha 10 zaplatil 308 550 Kč, vznikala „ústní formou“, byť v popisu pracovní činnosti se hovoří o „pořizování zápisů“ patrně nepotřebuje komentář.

Koordinační činnosti v oblasti informování veřejnosti

Odpověď ÚMČ P10:

Připomeňme si, že v roce 2015 ještě vycházely radniční noviny, tedy existoval nástroj, jak přímo občany o aktivitách a činnosti radnice informovat. I před uzavíráním DPČ tuto informovanost zvládal úřad zajišťovat svými silami. Úhrnem vydaných 200 tis. Kč za roky 2015 a 2016 se jeví coby diskutabilní. Za postřeh jistě stojí opětovná zmínka o „ústní formě analýzy“.

V ORÁLNÍM PODÁNÍ nalezl ÚMČ Praha 10 evidentně zalíbení, jelikož se nejedná o poslední zmínku o této formě. Nalezneme ji i v odpovědi č. 3 (viz link) na bezpečnostní analýzu, kdy „analýza byla prezentována ústní formou“. V souvislosti s další větou uvedenou v dané odpovědi, že „Jednotlivé výstupy (analýzy) byly a jsou pravidelně využívány při pořádání tzv. policejních bezpečnostních akcí.“ Vyvstává před očima bizarní představa osoby, která pobíhá od jednoho policisty k druhému a seznamuje je se svou analýzou. Odkud bylo toto informační know-how v dnešní informační společnosti převzato by mě věru zajímalo.

Epilog

Tím, kdo je oprávněn za ÚMČ uzavírat pracovně-právní vztahy je tajemník úřadu. Tedy ta samá osoba, která se vždy prezentuje jako obhájce „svých“ úředníků. Nyní se zdá, že je to právě on, kdo peníze určené na mzdové prostředky úředníků a zaměstnanců bez skrupulí a dlouhodobě vydává externistům, než by odměnil „své“ pracovníky. Pokud by tomu tak bylo, pak by bylo jeho chování nejen nehospodárné, ale i pokrytecké.

Nabízí se další otázka – proč by to dělal? Chci věřit tomu, jak jsem již psala v úvodu, že se nejedná o klientelismus, jelikož se nejedná o malé částky - celkové vynaložené náklady za sledované období činí 26 mil Kč na DPČ a 1,3 mil Kč na DPP.

Vaše zastupitelka Jana Komrsková a kolektiv

PŘÍLOHY

dohody o DPČ

dohody o DPP