Protikorupční strategie Prahy 10 ležící, spící

Co to ta strategie vlastně je?

Městská část Praha 10 si nechala v roce 2013 zpracovat u společnosti Deloitte Advisory s.r.o. protikorupční strategii. Ponechme pro tuto chvíli stranou, proč si takový strategický dokument nevypracovala na základě znalosti svého prostředí v rámci smíšené tematické pracovní skupiny, třeba jak učinila při zpracování koncepcí kultury či sportu se společností MEPCO, s.r.o., zmiňme pouze, že za tento dokument o rozsahu 26 stran (vč. titulního listu a vysvětlivek) zaplatila 255 tis. Kč bez DPH, resp. 308.550 Kč s DPH.

Dokumentu protikorupční strategie je, jak sám uvádí, postaven na čtyřech hlavních pilířích - prevenci, transparentnosti, kontrole a postihu a je rozděleno do jedenácti následujících opatření:

 1. Transparentní komunikace s veřejností
 2. Transparentní personální politika
 3. Transparentní veřejné zakázky.
 4. Transparentní nakládání s majetkem
 5. Transparentní vnitřní kontrola
 6. Transparentní vnější kontrola ve vztahu k veřejným zakázkám
 7. Transparentní evaluace procesů
 8. Elektronizace veřejné správy
 9. Nezávislý interní audit
 10. Transparentní vyřizování stížností
 11. Vzdělávání v oblasti boje proti korupci

Ke každému opatření se váže jeho zdůvodnění, popis výčet opatření souvisejících projektů a časový horizont.

programovém prohlášení současné rady nejsou protikorupční aktivity zmiňovány, pouze v něm lze nalézt zmínku o tom, že „veřejná elektronická výběrová řízení a aukce považujeme za nejefektivnější a nejtransparentnější řešení prodeje majetku městské části, nákupu energií a dalších komodit“.

Jak korupci poznáme? Prostě ji vycítíme!

Nedílnou součástí protikorupční strategie Prahy 10 je každoroční rituál kontroly její efektivnosti, který spočívá v aktualizaci korupčních rizik, v rámci kterého vedoucí odborů pojmenují, vydefinují a upraví jednotlivá korupční rizika dle svých poznatků a znalostí. Své závěry předají odboru kontroly. Odbor kontroly následně předkládá tajemníkovi úřadu vyhodnocení účinnosti přijatých protikorupčních opatření ÚMČ.

Tříletý „život“ protikorupční strategie

Ve strategii se uvádí, že „se nesmí jednat o statický dokument, nýbrž je třeba jej pravidelně aktualizovat“. Rovněž, že „MČ Praha 10 se zavazuje za sebe, za všechny své orgány, ale také za jím zřizované příspěvkové organizace k postupné a možnostem i okolnostem přiměřené implementaci této Protikorupční strategie (zásad a opatření, které strategie obsahu je) tak, aby byla ještě silněji omezována pravděpodobnost vzniku a rozvoje korupčního jednání“.

Proto jsme se zeptali na:

 • vyhodnocení účinnosti přijatých protikorupčních opatření, které v souladu se zněním Protikorupční Strategie MČ Praha 10 předkládá každoročně odbor Kontroly a komunikace do 31. 3. tajemníkovi ÚMČ Praha 10, a to od počátku platnosti uvedené strategie,
 • sdělení, k jakým změnám došlo ve znění protikorupční Strategie MČ Praha 10 od počátku její platnosti, tj. jaká nová opatření odbor Kontroly a komunikace tajemníkovi ÚMČ Praha 10 od počátku platnosti strategie navrhl, aby dokument nezůstal statickým, jak je v jeho znění doporučováno,
 • analýzy rizik v podmínkách MČ Praha 10 od počátku platnosti Protikorupční Strategie MČ Praha 10,
 • to, jak byla protikorupční strategie implementována v zřizovaných příspěvkových organizacích MČ Praha 10.

Je vše v pořádku?

V interním sdělení, kterým každoročně odbor kontroly informuje tajemníka úřadu, Ing. Slavíka, o efektivitě protikorupční strategie  se každoročně pouze opakuje, že úředníci ani zaměstnanci za daný rok nezjistili pokus o korupci či korupční jednání.

O spolupráci při posouzení obsahu a zejména efektivnosti protikorupční strategie MČ Prahy 10 jsme požádali nevládní neziskovou organizaci Oživení, o.s, která se zaměřujeme na potírání systémové korupce a nehospodárného jednání ve veřejné správě a usiluje o zvyšování transparentnosti veřejného sektoru.

Rozbor protikorupční strategie MČ Praha 10 jsme rozčlenili do tří stěžejních oblastí, které zde shrnujeme:

1. Identifikace korupčních rizik
- předložená strategie je velmi obecný popis některých rizik, který dostatečně nevystihuje rizikovou situaci,

- absence váhy rizik na základě jejich pravděpodobnosti a závažnosti, tj. chybí jejich seřazení od nejvíce závažných po nejméně závažná, což je hlavní předpoklad pro efektivní řízení rizik!

- chybí jakýkoli popis metodiky, jak by se měla korupční rizika identifikovat a hodnotit, běžnou praxí je, že se  rizika zjišťují na základě analýzy interních procesů (formálních i praktických), analýzy kontrolního vzorku vybraných případů, statistik úkonů ve vybraných agendách – zakázky, dotace, prodeje majetku atp., rozhovorů s vedoucím pracovníky, dotazníkové šetření mezi úředníky, klienty úřadu nebo třetími smluvními stranami,

- ačkoli se ve strategii obec zavazuje implementovat její platnost i na jí zřizované příspěvkové organizace, zmínku o korupčních rizicích v těchto organizacích v seznamu rizik nenalezneme.

2. Protikorupční opatření

- chybí prioritizace jednotlivých opatření, projevuje se absence váhy jednotlivých rizik, hrozí špatné řízení korupčních rizik a chyby nalezneme i v implementaci adekvátních opatření, což může potvrzovat tříletá neměnnost dokumentu,

- chybí cíle strategie, resp. popis cílového stavu, kterého má být dosaženo, chybí indikátory plnění stanovených úkolů a termínů. Díky tomu hrozí, že rizika budou špatně (neefektivně) řízena a  zaváděná protikorupčních opatření se budou míjet účinkem, resp. nebude možné objektivně vyhodnocovat  plnění strategie. Když nevíme, kam směřujeme, těžko poznáme, že jsme v cíli.

- obsah protikorupčních opatření je mnohdy velmi vágní, obsahuje často popis již prováděných aktivit bez stanovení konkrétních úkolů, např.: Transparentní vnitřní kontrola, Transparentní veřejné zakázky. I zde platí, že není definován cílový stav.

- obsah opatření často nevychází ze znalosti obecně známých protikorupčních schémat a přístupů, např. vzorec vzniku korupce, trojúhelník podvodu.

3. Seznam rizik ÚMČ na období roku 2016

- evidentně chybí jakákoli metodika pro analýzu a identifikaci rizik (postup výběru, zhodnocení,  typologie, stanovení závažnosti a pravděpodobnosti rizik atp.)

- nerozlišují se rizika vnější a vnitřní – seznam tak nemá valný smysl pro efektivní a účelné řízení rizik, jelikož lze velmi obtížně řídit z pozice městské části vnější rizika,

- popis rizik je velmi různorodý, někdy jsou velmi obecná (např.: lidské a profesní selhání, syndrom vyhoření, nesamostatnost pracovníků)

- vyskytuje se častá duplicita rizik např.

 • nedostatečná zastupitelnost ve funkcích při nemoci a dovolených, nedostatečná zastupitelnost v případě nepřítomnosti konkrétního pracovníka – dovolená, pracovní neschopnost, nemožnost zajistit operativní náhradu za odcházejícího pracovníka, nedostatek kvalitních pracovníků jako náhrada za odcházející,
 • neznalost, nepozornost a neinformovanost, neodbornost či nedostatečná odbornost

- jsou uvedena i absurdní rizika, např. poškození archivních spisů zatékající vodou, vznik nových pohledávek, nadměrné množství informací, rozdílnost (protichůdnost) politických názorů na jednu věc
- vzájemně rozporuplná rizika, např. nadměrné množství informací vs. možný nedostatek vstupních informací nutných pro kvalitní rozhodování

 • Korupci čelíme i aktualizací webových stránek

Efektivnost, resp. veškerá funkčnost protikorupční strategie, dle vyjádření radnice Prahy 10, je založena jen a pouze na vjemu jednotlivých úředníků. Představa, kdy úředník jde ohlásit podezření na korupci například některého z radních, je jistě odvážná.

Strategie neříká, co a co především se má sledovat, jak se to má sledovat, jak danému riziku čelit a především, jak rozeznat, zda riziko již nastalo. Strategie nijak nepracuje s faktorem předchozí či následné kontroly, natož institutem otevřených dat. Co vše by mohla taková efektivní protikorupční strategie obsahovat, lze vidět zde.

V organizacích zřizovaných MČ Praha 10 se proti korupci brojí „vytvářením a posilováním protikorupčního klimatu“, tedy „osvětou a posilováním morální integrity zaměstnanců“, dále „propagací protikorupčního postoje“, „vzděláváním zaměstnanců“, „aktualizací webových stránek či intenzivní spoluprací se zřizovatelem, tedy městskou částí“.

Strategie nezmiňuje institut protikorupční komise, o jejímž působení se kdysi na radnici uvažovalo. Je rovněž s podivem, že téma protikorupční strategie se od roku 2014 ani jednou nedostalo na jednání Kontrolního výboru soudružky Čunátové (KSČM).

Bezpochyby zajímavá je role tajemníka ÚMČ Praha 10, Ing. Martina Slavíka (exODS), který zodpovídá za všestrannou efektivitu protikorupční strategie, tedy i u městskou částí zřízených organizací, avšak zároveň je předsedou představenstva společnosti PRAHA 10 - Majetková, a.s. Rozepisovat se zde o střetu zájmů je patrně bezpředmětné.

 • Shrnutí

S ohledem na čas vypracování a zejména zveřejnění strategie, ke kterému došlo krátce před komunálními volbami 2014, lze soudit, že se jedná o další laciné předvolební gesto. Laciné co do obsahu, nikoliv však po finanční stránce.

Věřme, že TOP 09. která kritizovala netransparentní a nehospodárné kroky předchozích starostů Prahy 10, Milana Richtera a Bohumila Zoufalíka, se na protikorupční aktivity radnice Prahy 10 zaměří.

Pěkné květnové dny všem. Jana Komrsková, Michal Kočí