Kulturní dům Eden ráj nepřipomíná

Je jaro 2004 a Bohumil Zoufalík (tenkrát ještě ODS) prohlašuje: „„Z bývalého kulturního domu chceme udělat multifunkční prostor, který bude ekonomicky soběstačný.“  V té době byla dle jeho slov vize učinit z Edenu víceúčelové centrum s finančními náklady až 400 milionů korun. Pro tento účel se uvažovalo o zapojení soukromého investora v režimu koncesního řízení a dokonce i o využití fondů Evropské unie, což dnešním pohledem zní jako sci-fi.

KD Eden se nachází pár desítek metrů od budovy radnice Prahy 10 a jeho stav je dlouhodobě neměnný - chátrající a není tajemstvím, že mnohé občany tento stav trápí. Lze se proto oprávněně ptát:

 • Jaké kroky byly učiněny k znovuzprovoznění objektu KD Eden v multifunkční prostor?
 • Jaká je aktuální využití objektu KD Eden? V jakém technickém stavu se objekt nachází?
 • Jaký je aktuální stav příprav na znovuzprovoznění objektu? Jaké jsou záměry na využití objektu a v jakém časovém horizontu? Jaké jsou cenové kalkulace na tyto záměry využití objektu? Uvažuje se stále o využití finančních prostředků z Evropských fondů k renovaci uvedeného objektu?
 • Jaké jsou veškeré dostupné dokumenty (např. studie, analýzy, stavebních posudky, cenové kalkulace a stavební plány) zpracované za účelem znovuzprovoznění objektu KD Eden od 1. 1. 2007?

Co se za deset let (ne)stihlo

 • Dne 28. 11. 2007 rada městské části souhlasí s prodloužením termínu z 19. 10. 2006 k návrhu na udělení koncese (pozn.: povolení k provozu či užívání objektu) do 30. 6. 2008. Předložením tohoto návrhu zastupitelstvu pověřuje Bohumila Zoufalíka. Zastupitelstvo prodloužení termínu schválilo.
 • Dne 18. 6. 2008 rada městské části souhlasí s prodloužením termínu uvedeného v usnesení zastupitelstva z roku 2006. Tentokrát do 18. 9. 2008. A opět pověřuje Bohumila Zoufalíka předložením tohoto návrhu zastupitelstvu. Zastupitelstvo bere informaci o průběhu koncesního řízení dle důvodové zprávy na vědomí.
 • Dne 3. 9. 2008 se rada městské části schází k tématu Edenu znovu. A opět souhlasí s prodloužením termínu uvedeného v usnesení zastupitelstva z roku 2006. Tentokrát do 4. 12. 2008. A opět pověřuje Bohumila Zoufalíka předložením termínů zastupitelstvu. Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu a zároveň ukládá radě předložit zastupitelstvu alternativy rekonstrukce objektu KD Eden.
 • Dne 26. 11. 2008 se rada městské části schází k tématu Edenu znovu. A opět souhlasí s prodloužením termínu uvedeného v usnesení zastupitelstva z roku 2006. Tentokrát do 25. 6. 2009. A opět pověřuje Bohumila Zoufalíka předložením termínů zastupitelstvu. Zastupitelstvo prodloužení termínu schválilo.
 • Dne 3. 6. 2009 se rada městské části schází k tématu Edenu znovu. A opět souhlasí s prodloužením termínu uvedeného v usnesení zastupitelstva z roku 2006. Tentokrát do 10. 12. 2009. A opět pověřuje Bohumila Zoufalíka předložením termínů zastupitelstvu. Zastupitelstvo prodloužení termínu schválilo.
 • Dne 18. 11. 2009 se rada městské části schází k tématu Edenu znovu. A opět souhlasí s prodloužením termínu uvedeného v usnesení zastupitelstva z roku 2006. Tentokrát do 24. 6. 2010. A opět pověřuje Bohumila Zoufalíka předložením termínů zastupitelstvu. Zastupitelstvo prodloužení termínu schválilo.
 • Dne 6. 10. 2010 se rada městské části schází k tématu Edenu znovu. Tentokrát však schvaluje Memorandum o vzájemné spolupráci při využití KD EDEN za účelem vytvoření a fungování centra fanoušků fotbalových klubů Bohemians 1905, a. s., a SK Slavia Praha – fotbal, a. s. a ukládá starostovi Lipovskému toto memorandum podepsat.
 • Dne 2. 5. 2012 se rada městské části schází k tématu Edenu znovu. A zatím naposled. Tentokrát schvaluje záměr na vyhlášení ankety na zjištění názoru občanů na budoucí využití Kulturního domu EDEN. Rada ukládá Bohumilu Zoufalíkovi předložit radě návrh na vyhlášení ankety. Zastupitelstvo vzalo informaci o tomto záměru na vědomí.

Dokumenty? Nemáme!

Požadované dokumenty, krom  usnesení rady a zastupitelstva , na dotaz zaslány nebyly, a to i přes prodloužení lhůty za účelem dodání velkého objemu dat. Omyl? Prý nikoliv, radnice těmito dokumenty (jako např. v usneseních zmiňované memorandum, záměr ankety, panem Zoufalíkem zmiňovaná cenová kalkulace či studie) totiž nedisponuje. Pokud tomu tak je, došlo s největší pravděpodobností k porušení zákona o archivní a spisové službě č. 499/2004 Sb., který v § 74 definuje správní delikty, resp. pokuty, za poškození či zničení archiválií.

Dalším aspekt absence dokumentů je z bezpečnostního hlediska daleko závažnější. Pokud by v objektu KD Eden došlo např. k požáru, nemá radnice k dispozici stavební plány budovy, které by záchranným složkám mohla poskytnout. Zde již absence dokumentů hraničí s hazardem, resp. ohrožením bezpečností obyvatelstva! Tím spíš, pokud veškeré instalace jsou v původním stavu, jak radnice ve svém vyjádření uvádí.

Nechátrá zadarmo

Radnice zaplatila za permanentní ostrahu objektu za posledních                       12 let 12 034 910,- Kč včetně DPH a dalších 886 937,- Kč včetně DPH za ostatní činnosti. Dle slov radnice není o budoucím využití objektu KD Eden v současné chvíli rozhodnuto. Po vstupu TOP 09 do koalice se však rýsuje naděje na zlepšení, jelikož ta již v roce 2014 ve svých volebních prioritách uvedla „Budeme vytvářet podmínky pro rozvoj kultury a spolupráci s neziskovými organizacemi kulturními sdruženími a spolky. Za hlavní cíl považujeme obnovu kulturního centra Eden.“   Další naději na zlepšení osudu KD Eden může být fakt, že na objekt jsou průběžně zpracovávány studentské architektonické práce např. zde či zde.

Je zřejmé, že KD Eden v režii Bohumila Zoufalíka, nedostává minimálně deset let žádnou péči. Jedná se o totožný přístup jako v případě Kolbenovy vily.  Je prostým faktem, že čím déle bude objekt chátrat, tím větší náklady budou na jeho zprovoznění potřeba.Skeptik by mohl na tomto místě namítnout, zda proces chátrání není třeba cílem. Pak by se po deseti letech stala trpce aktuálními slova paní Silvy Mayerová z Vršovic, která v článku z dubna 2007 říká: „„Kulturní dům už delší dobu zeje prázdnotou, přitom v okolí chybí prostor ke společenskému vyžití. Závazek radnice je sice fajn, jenom aby svým slovům její představitelé i dostáli.“

Bohumil již pochopil

Pan Zoufalík (aktuálně Nezávislí pro Prahu 10) po deseti letech patrně již pochopil, že řešení obdobných záměrů je nad jeho síly a proto se nyní orientuje již jen na podporu záměrů soukromých investorů, jako je např. zimní stadion u ZŠ Olešská. Můžeme se pouze domýšlet, proč se mu některé projekty realizovat daří a jiné nikoliv.

Michal Kočí a Jana Komrsková